Ιατρική Αμέλεια

από:ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η αυξητική τάση εις τα Κυπριακά Δικαστήρια της προσφυγής ασθενών κατά των θεράποντων ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς αξίωση αποζημιώσεων και ανόρθωσης, της ζημίας που έχουν υποστεί στο πολυτιμότερο αγαθό την υγεία. Νομολογιακά έχει σημειωθεί σημαντικός αριθμός αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημιώσεις εις τους παθόντες ασθενείς απόρροια ιατρικού σφάλματος, λάθους και/ή αμέλειας, καθώς πληθαίνουν οι συναφείς αξιώσεις στα Δικαστήρια. Οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με ιατρικές πρακτικές και συμπεριφορές που πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους. Το γεγονός αυτό συνέβαλλε από μέρους των πασχόντων στην αναζήτηση ενημερώσεως δια τα συναφή νομικά δικαιώματα τους και απαίτησης του δίκιου τους.

Προς οριοθέτηση της έννοιας της ιατρικής αμέλειας θα ήθελα να τονίσω πως ο ευρύτερος όρος εμπίπτει εις τον Νόμο περί Αστικών Αδικημάτων (Κεφ. 148), και της εν γένει επαγγελματικής αμέλειας που υπέχει κάθε πρόσωπο που ασκεί επάγγελμα ή επιτήδευμα. Η κύρια συνιστώσα επί του προκειμένου υπόκειται στο επίπεδο της δεξιότητας που επιδεικνύει ο κάθε ιατρός στην ιατρική υποστήριξη και συνδρομή που παρέχει στον ασθενή δυνάμει του θεσμοθετημένου καθήκοντος δέουσας επιμέλειας στην παροχή και άσκηση του αυτού καθήκοντος και/ή υποχρέωσης.

Ο ασθενής που έχει υποστεί ζημία τόσο οικονομική όσο και το κυριότερο σωματική του παρέχεται η εκ του νόμου δυνατότητα διεκδικήσεως και προασπίσεως των έννομων δικαιωμάτων του διεκδικώντας, inter alia, αποζημιώσεις (γενικές και ειδικές) αφορούσες την κατ’ επικαλούμενη ιατρική αμέλεια και/ή λάθος. Η κυπριακή νομολογία θέτει τρεις προϋποθέσεις -παραμέτρους που χρήζουν αποδείξεως από μέρους του διεκδικούντος ασθενούς και εξετάζονται από το Δικαστήριο, οι οποίες καθορίζονται επί α) της υπάρξεως νομικής υποχρέωσης επιμέλειας προς τον ασθενή, β) την αμελή πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του ιατρού, ήτοι αποδείξεως παραβιάσεως του καθήκοντος επιμέλειας και γ) την πρόκληση ζημίας και ειδικότερα την τεκμηρίωση της χειροτέρευσης της κατάστασης της υγείας του ασθενούς ή οποιαδήποτε άλλης βλάβης υπέστηκε ο προρρηθείς εις την υγεία του ένεκα ιατρικού λάθους.

Το ουσιωδέστερο νομικό στοιχείο που διέπει τέτοιου είδους αξιώσεις, προς διερεύνηση και του Δικαστηρίου, αποτελεί η ύπαρξη ευθύνης του ιατρού απέναντι στον ασθενή του με γνώμονα την επίδειξη υπαιτιότητας κατά καταστρατήγηση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης, της ιατρικής πείρας και της παράλειψης ενδείξεως της απαιτούμενης επιμέλειας που οφείλει να επιδεικνύει ο μέσος συνετός ιατρός.

Εν γένει, το Δικαστήριο εξετάζει την ιατρική αμέλεια υπό το πρίσμα της δέουσας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και συνδρομής στον ασθενή της λογικής φροντίδας και προσοχής που υποδείχτηκε καθώς επίσης της συνήθους ιατρικής πρακτικής που ακολουθήθηκε, ήτοι της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υπαίτιας συμπεριφοράς του ιατρού και του επακόλουθου αποτελέσματος.

Είναι σημαντικό δια τον ασθενή να λάβει έγκαιρα μέτρα δια να δύναται η καταφυγή του εις την δικαστική οδό σε περίπτωση που υποστεί σωματική βλάβη (η περιπτώσεις θανάτου) από ιατρικό λάθος και κλονιστεί ή μεταβληθεί η υγεία του. Σε νοσηλεία του ασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, εφόσον τίθεται το οιοδήποτε ζήτημα ή ανησυχία αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, είναι σημαντική η έγγραφη γνωστοποίηση του εις τον επιβλέποντα και θεράποντα ιατρό ως επίσης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Επιπλέον, ο ασθενής θα πρέπει να ζητεί την χορήγηση αντιγράφου του ιατρικού του φακέλου και εν γένει των ιατρικών εγγράφων που τηρούνται στο εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον είναι εμφανής η ιατρική βλάβη να καταγραφούν με φωτογραφικό υλικό.

Ο παθών δύναται να αξιώσει αποζημιώσεις ως προαναφέρθηκε σε βάση αστικού αδικήματος, γενικές και ειδικές, κατά παράβαση του ιατρικού καθήκοντος επιμέλειας στις οποίες να αναφερθούν οι συγκαταλεχθέντες των προαναφερόμενων αποζημιώσεων όπως: η απώλεια εσόδων, τα ιατρικά έξοδα, η απώλεια ευκαιρίας εργοδότησης και/ή απώλειας της, η ηθική βλάβη, ονομαστικές, τιμωρητέες και/ή επιβαρυντικές αποζημιώσεις, πλέον της νομίμου τοκοφορίας επ΄ αυτών.

Συνίσταται λόγω του ιδιάζοντος νομικού υποβάθρου σε σχετικές αξιώσεις ο παθών και/ή οι έχοντες έννομο συμφέρον να αποτείνονται στην λήψη νομικής συνδρομής ιδίως σε υποθέσεις που περιέχουν βαριά σωματική βλάβη ή ακόμα και τον θάνατο, λαμβανομένου υπόψη πως το αγώγιμο δικαίωμα του αστικού αδικήματος της επαγγελματικής-ιατρικής αμέλειας δυνάμει του Νόμου Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων του 2012 66(Ι)/2012, υπόκειται το εν λόγω αγώγιμο δικαίωμα σε παραγραφή.

Οι συνιστώσες και οι παράμετροι της ιατρικής αμέλειας και/ή σφάλματος και/ή λάθους είναι πολλαπλές και ποικίλες, άπτονται από την διάγνωση του ιατρού, την γενικότερη ενημέρωση των ασθενών, την λήψη των αναγκαίων διαβημάτων και το αποτέλεσμα αυτών. Σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας είναι απαραίτητη η κατάλληλη νομική συνδρομή λαμβανομένου υπόψιν της μοναδικότητας της κάθε περίπτωσης δια σκοπούς λήψεως των πρόσφορων νομικών διενεργειών προς αποκατάσταση και επανόρθωση της ζημιάς που υπέστηκε ο ασθενής και/ή μέρη έχοντας έννομο συμφέρον. Τα δικαστήρια τείνουν να χειρίζονται τις υποθέσεις ιατρικών λαθών με μέγιστη προσοχή, καθώς είναι ένα αντικείμενο που συσχετίζει τις δύσκολες επιστήμες της ιατρικής και της νομικής και καταπιάνονται με την υγεία και την ανθρώπινη φυσική διαβίωση.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διευθυντή και Συνέταιρο του γραφείου Πάφου Μιχαλάκης Κυπριανού και ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε, κύριο Σάββα Σαββίδη στο τηλέφωνο επικοινωνίας 26930800 και ηλεκτρονική διεύθυνση savvides@kyprianou.com.cy