Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς φορολογίας

από:ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Για σκοπούς εναρμόνισης µε την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 που αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων, πρόσφατα, ψήφισε και τροποποίησε τον περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμο.

Συγκεκριμένα, ο τροποποιητικός νόμος διευρύνει το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν και οι πληροφορίες για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις ως επίσης και οι πληροφορίες για τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Με βάση το νόμο, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές των κρατών μελών έχουν την υποχρέωση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους σε σχέση με φορολογικές γνωματεύσεις που εκδίδουν αναφορικά με διασυνοριακές συναλλαγές και ειδικότερα, αναφορικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.