Νόμος που προνοεί τη θέσπιση κανόνων για παραβάσεις του Δικαίου Ανταγωνισμού

από:ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Την 21/7/2017 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νόμος που προνοεί για τη θέσπιση κανόνων, αναφορικά με αγωγές αποζημίωσης, για παράβαση των διατάξεων του δικαίου Ανταγωνισμού.

Ο εν λόγω νόμος αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή υπέστη ζημιά λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού από επιχείρηση ή από ένωση επιχειρήσεων, μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα για αξίωση πλήρους αποζημίωσης για την εν λόγω ζημιά.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου, πλήρη αποζημίωση θεωρείται η αποκατάσταση του προσώπου που ζημιώθηκε, στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν εάν δεν είχε γίνει η παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού, με την επιδίκαση γενικών και/ή ειδικών αποζημιώσεων και/ή διαφυγόντος κέρδους, όπως και την καταβολή τόκων.