Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος

από:ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδηγία 2013/11/ΕΕ, ψήφισε τον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο του 2017.

Ο νόμος αυτό θα εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών, σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, μεταξύ εμπόρου εγκαταστημένου στη Δημοκρατία και καταναλωτή που κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • στις διαδικασίες ενώπιον συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών παραπόνων που διαχειρίζεται ο έμπορος
  • στις διαφορές μεταξύ εμπόρων
  • στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου
  • στις διαδικασίες που έχουν κινηθεί από έμπορο κατά καταναλωτή.

Σύμφωνα με το νόμο, ο φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης διαφορών και θα προτείνει ή επιβάλλει λύση ή θα φέρνει τα μέρη σε επαφή με σκοπό την εξεύρεση φιλικής λύσης μεταξύ τους.

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου, ο νόμος περί της Εξώδικής Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων µε την Παραποµπή τους σε ∆ιαιτησία (2015), καταργείται.