Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ έχει αναπτύξει μία ισχυρή πρακτική στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και διαθέτει μία αφοσιωμένη ομάδα από δικηγόρους, οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς και τοπικές οικονομικές και δανειακές συναλλαγές.

Η Εταιρεία μας έχει χειριστεί ένα μεγάλο αριθμό συναλλαγών, οι οποίες αφορούν τόσο δάνεια με ένα δανειστή όσο και δάνεια κοινοπραξίας, και δρούμε τόσο εκ μέρους των δανειστών ως επίσης και εκ μέρους πρωτοφειλετών και εγγυητών.

Το πελατολόγιο μας συμπεριλαμβάνει τοπικές και διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η ομάδα μας προτείνεται από το Legal500 και έχει καταταχθεί στις πρώτες θέσεις στη λίστα του. Η κα. Τώνια Αντωνίου, επικεφαλής της ομάδας του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει αναδειχθεί προσωπικά ως κορυφαία σε αυτό τον τομέα από το Chambers&Partners.

Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών στον τομέα του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου, όπως:

  • αναθεώρηση και/ή κατάρτιση, διαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων για δάνεια με ένα δανειστή και δάνεια κοινοπραξίας
  • δημιουργία, ολοκλήρωση και εγγραφή εγγράφων ασφαλίσεων και εγγυήσεων
  • συμβουλές για την αναδιάρθρωση δανείων, τη φορολογία, τα τέλη χαρτοσήμου και το παραδεκτό των εγγράφων
  • αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση
  • χρηματοδοτήσεις στον τομέα την ναυτιλίας και αεροπορίας
  • αναθεώρηση και/ή κατάρτιση εγγράφων ασφάλειας περιλαμβανομένων εγγυήσεων και αποζημιώσεων
  • εξωδικαστική εκτέλεση ενεχύρων μετοχών
  • έκδοση νομικών γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας