Διεθνής φορολογική Οργάνωση
 
Η Κύπρος έχει ένα πολύ πλεονεκτική κουλτούρα φορολογικής οργάνωσης που βασίζεται σε δίκτυο εκτενών συμβάσεων διπλής φορολογίας.  Στα πρόσφατα χρόνια και μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας μεγάλος αριθμός διεθνών οργανωτικών δομών περιλαμβάνουν Κυπριακές εταιρείες.  Η Κύπρος στο παρόν στάδιο παρουσιάζει το χαμηλότερο σταθερό ποσοστό εταιρικής φορολογίας (10%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ ανταγωνιστικό ποσοστό ΦΠΑ (15%).


Το γραφείο μας έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κατάλληλο προσωπικό να χειριστεί όλα τα φορολογικά θέματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και παρέχει αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας αυξάνοντας τα οργανωτικά κέρδη και ελαχιστοποιώντας το φορολογικό βάρος των εταιρειών αλλά και των φυσικών προσώπων.  Το γραφείο μας εμπιστεύεται τις διεθνείς και σταθερές επαφές του για την παροχή ολοκληρωμένων φορολογικών συμβουλών με συνέπεια.
Ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο εισήχθηκαν τον Ιούλιο του 2002 με την υιοθέτηση του νέου Φορολογικού Νόμου 118(Ι)/2002 και της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμος 117(Ι)/2002.  Και οι δύο νόμοι τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο 2003.  Η αλλαγή στο φορολογικό σύστημα θεωρήθηκε αναγκαία για την εναρμόνιση των φορολογικών νόμων της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό κατεστημένο. 
Η φορολογία εφαρμόζεται σε όλους τους Κύπριους κάτοικους και εταιρείες στα εισοδήματα τους ανά το παγκόσμιο.

Ο νόμος καθορίζει ένα φυσικό πρόσωπο να είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν βρίσκεται στην Κύπρο πέραν των 183 ημερών σε ένα χρόνο.  Μια νομική οντότητα θεωρείται να είναι κάτοικος Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς εάν η διαχείριση και ο έλεγχος της εξασκείται στην Κύπρο.


Ο εταιρικός φόρος είναι 10% ο οποίος προς το παρόν είναι ο χαμηλότερος ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  ΟΙ Κυπριακές εταιρείες των οποίων η διαχείριση και ο έλεγχος δεν εξασκείται στην Κύπρο δεν υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο.  Εντούτοις, τέτοιες εταιρείες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την παρουσία του δικτύου συμβάσεων διπλής φορολογίας της Κύπρου.

Δίκτυο Συμβάσεων Διπλής Φορολογίας της Κύπρου


Η Κύπρος έχει συνάψει ένα εντυπωσιακό αριθμό συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας.  Μαζί με τα ποσοστά χαμηλής εταιρικής φορολογίας και των ειδικών προνοιών για επενδυτικές εταιρείες, οι Κυπριακές εταιρείες παρέχουν ένα εξαιρετικό μέσο για αποτελεσματική διεθνή φορολογική οργάνωση.  Ο πίνακας που παρέχεται εδώ δίδει μια καθοδήγηση στον αναγνώστη όσο αφορά την φορολογία παρακράτησης πληρωτέα από και προς την Κύπρο.
Διεθνή Εμπιστεύματα στην Κύπρο


Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες για σκοπούς φορολογικής οργάνωσης.  Σύμφωνα με τον νόμο Διεθνών Εμπιστευμάτων όλα τα έσοδα από ένα Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα δεν φορολογούνται.  Ο νόμος Κυπριακών Διεθνών Εμπιστευμάτων παρέχει ότι ο Εμπιστευματοδόχος πρέπει να είναι κάτοικος Κύπρου και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Κυπριακό Εμπίστευμα πρέπει να βρίσκονται εκτός Κύπρου.
Το άρθρο 34 το νόμου παρέχει πρόνοια για την αποφυγή διπλής φορολογίας σε σχέση με εισόδημα ή άλλου είδους φορολογίας που επιβάλλεται από την συμβαλλόμενη χώρα.  Η Κύπρος έχει συνάψει 43 συμβάσεις διπλής φορολογίας. 


Η παρουσία αυτών των συμβάσεων μαζί με τα ποσοστά χαμηλής εταιρικής φορολογίας οι Κυπριακές εταιρείες παρέχουν την δυνατότητα για αποτελεσματική διεθνή φορολογική οργάνωση.   Ο κύριος σκοπός των συμβάσεων διπλής φορολογίας είναι η αποφυγή την διπλή φορολόγηση εισοδήματος που δημιουργείται στις συμβαλλόμενες χώρες.  Οι συμβάσεις επίσης παρέχουν μειωμένη φορολογία παρακράτησης σε μερίσματα, τόκους και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.


Όπου δεν εφαρμόζεται σύμβαση διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλης χώρας, εφαρμόζονται διάφορα άλλα άρθρα αλλά κάποιος μπορεί να πει ότι η απαλλαγή εφαρμόζεται έτσι κι αλλιώς και το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Στο παρόν στάδιο η Κύπρος διαπραγματεύεται με αριθμό άλλων χωρών για την σύναψη συμβάσεων διπλής φορολογίας.

Κυπριακές Εταιρείες Επενδύσεων
Μια Κυπριακή εταιρεία επενδύσεων απολαμβάνει όχι μόνο φορολογικά πλεονεκτήματα αλλά και το καθεστώς της ύπαρξης σε φημισμένο επιχειρηματικό κέντρο.  Με την ένταξη στην ΕΕ τον Μάιο του 2004 το καθεστώς μιας Κυπριακής εταιρείας επενδύσεων έχει ενδυναμωθεί περαιτέρω καθώς απολαμβάνει την φήμη και τα πλεονεκτήματα που φέρει μια Ευρωπαϊκή Εταιρεία.