Άδεια Παραμονής στην Κύπρο


Η Κύπρος λόγω του θερμού και σταθερού κλίματος και της στρατηγικής της τοποθεσίας θεωρείται ως ένα ελκυστικό μέρος για διαμονή και εργασία. Η διαμονή και  η εργασία στην Κύπρο  διέπονται από τον Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο της Κύπρου( Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμος  Κεφάλαιο 105 όπως έχει τροποποιηθεί και Περί Προσφύγων Νόμος Κ.Δ.Π. 242/72 της 22.12.1972 όπως έχει τροποποιηθεί).


Είσοδος
Οι προϋποθέσεις για την έκδοση visa ποικίλλουν ανάλογα με την εθνικότητα του αλλοδαπού. Οι υπήκοοι της ΕΕ υποβάλλονται στο γνωστό έλεγχο προσώπου και διαβατηρίου  χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε σφραγίδα στο διαβατήριο τους.   Σε ό,τι αφορά άλλους υπήκοους  απαιτείται να εξασφαλίσουν visa εισόδου προ της αφίξεως τους στην Κύπρο  από την Πρεσβεία της Κύπρου που βρίσκεται στη χώρα τους.  Όλοι οι άλλοι υπήκοοι λαμβάνουν επίσημη σφραγίδα  που πιστοποιεί την άφιξή τους.


H visa εισόδου χορηγείται εντός μιας χρονικής περιόδου που κυμαίνεται από μία έως τέσσερις εβδομάδες αναλόγως της υπόθεσης. Η ισχύς της visa επεκτείνεται μέχρι τρεις μήνες με την υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών στο  Επαρχιακό Γραφείο Αλλοδαπών.