Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο διέπεται από τον περί «Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα» νόμο του 2004, Ν. 156(I)/2004 (ο Νόμος περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου).  Ο Νόμος αυτός θεσπίστηκε την 30η Απριλίου 2004 με σκοπό την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/31/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Εσωτερική Αγορά.

Ο Νόμος περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου στοχεύει στην διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας διευκολύνεται η εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών, τις ηλεκτρονικές εμπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων, την ευθύνη των μεσαζόντων, τους κώδικες δεοντολογίας, την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, τα μέσα νομικής προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ Κρατών Μελών.

Επίσης παρέχει ισότητα απέναντι στο νόμο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές . Θεσπίζει κανονισμούς στα πιο πάνω θέματα ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τους τομείς που προαναφέρθηκαν να έχουν ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο. Η διαφάνεια και οι απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών για όσους δραστηριοποιούνται στην διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και τον περιορισμλο της ευθύνης των μεσαζόντων παρόχων υπηρεσιών είναι μερικά από τα θέματα που ρυθμίζονται με την νομοθεσία αυτή.

Παραδείγματα υπηρεσιών που καλύπτονται από τον Νόμο περιλαμβάνουν τη διαδικτυακή παροχή πληροφοριών, τις υπηρεσίες πληροφορικής, (όπως ηλεκτρονικές εφημερίδες), την ηλεκτρονική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (βιβλία, οικονομικές υπηρεσίες και ταξιδιωτικές υπηρεσίες), την ηλεκτρονική διαφήμιση, τις επαγγελματικές υπηρεσίες (δικηγόροι, γιατροί, κτηματομεσίτες), τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και τις βασικές υπηρεσίες μεσαζόντων (πρόσβαση σε διαδίκτυο και διαβίβαση και παροχή πληροφοριών). Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στον λήπτη και χρηματοδοτούνται, για παράδειγμα, από διαφημίσεις ή χορηγούς.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Η βασική νομοθεσία στην Κύπρο που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφές είναι ο περί «Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα» Νόμος του 2004 (Ν. 188(I)/2004 ο οποίος υιοθετεί την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999.

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και ο παγκόσμιος χαρακτήρας του διαδικτύου καθιστούν απαραίτητη μία προσέγγιση ανοικτή σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες ικανές να αναγνωρίζουν ηλεκτρονικές πληροφορίες. Αυτός ο νόμος δημιουργεί ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις υπηρεσίες πιστοποίησης για την χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών και της νομικής τους αναγνώρισης. Ο νόμος δεν επηρεάζει τη σύναψη και την εγκυρότητα των συμβάσεων ή άλλων νομικών υποχρεώσεων που διέπονται ανάλογα με τη νομική τους φύση.

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)

Ο περί «Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)» Νόμος του 2001 (Ν.138(I)/2001 όπως έχει τροποποιηθεί) διέπει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο, υπό την έννοια οποιασδήποτε εργασίας ή σειράς εργασιών που πραγματοποιείται από ένα άτομο με ή χωρίς βοήθεια αυτοματοποιημένης μεθόδου και που εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει την συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, μετατροπή, εξαγωγή, χρήση, μεταφορά, διασπορά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, συνδυασμού, διασύνδεσης, παρεμπόδισης, διαγραφής ή καταστροφής δεδομένων.

Ο Νόμος ειδικά ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό προώθησης αγαθών ή υπηρεσιών.  Ο Νόμος προνοεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε για σκοπούς άμεσης διαφήμισης ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, εκτός εάν το εν λόγω άτομο δώσει την γραπτή συγκατάθεσή του στον συλλέκτη των δεδομένων ή εάν τα δεδομένα έχουν ληφθεί από πηγές διαθέσιμες στο κοινό.

Ουσιαστικά η νομοθεσία αυτή ρυθμίζει το θέμα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τόσο για καταναλωτές όσο και για επιχειρήσεις. Οι μεν καταναλωτές έχουν πλέον ένα αξιόπιστο νομοθετικό πλαίσιο που τους παρέχει προστασία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί για τις επιχειρήσεις νέες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν.

Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος

Ο Περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμος του 2004 (Ν. 86(Ι)/2004) τέθηκε σε εφαρμογή την 16η Απριλίου 2004 με σκοπό την ενσωμάτωση της Οδηγίας 200/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση, λειτουργία και προληπτική επιθεώρηση των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα αναφορικά με τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος. Το ηλεκτρονικό χρήμα μπορεί να θεωρηθεί ως ηλεκτρονικό υποκατάστατο για τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα, το οποίο φυλάσσεται σε ηλεκτρονική συσκευή όπως σε ένα τσιπ ή σε μία μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποσκοπεί στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πλέον υπάρχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους μέσω της Κύπρου οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαδικτυακά Ονόματα

Από την 5η Σεπτεμβρίου 2005, έχει εισαχθεί, από το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) νομοθεσία σχετική με την εγγραφή διαδικτυακών ονομάτων που καταλήγουν σε .cy για να διασφαλίσει την εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις πολιτικές του ICANN και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο επίσημος διαχειριστής για όλα τα διαδικτυακά ονόματα που καταλήγουν σε cy.

Οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία μπορεί να λάβει μέχρι και 10 διαδικτυακά ονόματα νοουμένου ότι ο διαχειριστής που θα δηλωθεί στην αίτηση εγγραφής θα αποδείξει ότι είναι Κύπριος υπήκοος ή Ευρωπαίος πολίτης που έχει μόνιμη κατοικία στην Κύπρο. Διαφορετικά χρησιμοποιείται κάποια Κυπριακή εταιρεία για την κατοχή και διαχείριση του ονόματος ή κάποιος nominee διαχειριστής.

Η Κύπρος εφαρμόζει τις πολιτικές και τους κανόνες διαμεσολάβησης του ICANN και σε περίπτωση διαφοράς ξεκινά η διαμεσολάβηση. Εάν η διαφορά δεν λυθεί μέσω διαμεσολάβησης τα μέρη μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά τα δικαιώματα τους ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων.