Η καίρια τοποθεσία της Κύπρου στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αξιόπιστο νομικό της σύστημα, η εξαιρετική υποδομή της και η διαδεδομένη χρήση της Αγγλικής γλώσσας είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους που καθιστούν την Κύπρο ως ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο που προσελκύει μεγάλο αριθμό επενδυτών και επιχειρηματικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Νομικό Σύστημα

Το νομικό σύστημα της Κύπρου βασίζεται στο κοινοδίκαιο και η νομοθεσία είναι πολύ όμοια με την αντίστοιχη Αγγλική νομοθεσία. Εντούτοις, στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας, το Κυπριακό δίκαιο διαφέρει ουσιαστικά από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η προστασία της ιδιοκτησίας προβλέπεται σε πρόνοιες του Συντάγματος που είναι ο ανώτατος νόμος της Κύπρου, ο οποίος προβλέπει την ισότητα όλων των ατόμων και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος ιδιοκτησίας, χωρίς διακρίσεις.

Σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο, οι Κύπριοι πολίτες αλλά και οι αλλοδαποί μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα όσο αφορά την ιδιοκτησία της περιουσίας τους χωρίς κρατική ή ιδιωτική παρέμβαση.

Απόκτηση Ακίνητης Περιουσίας

Σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο, Κύπριοι κάτοικοι αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο δικαιούνται να αποκτήσουν οποιοδήποτε ακίνητο στην Κύπρο χωρίς περιορισμούς και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια.

Κάποιος θεωρείται ως κάτοικος Κύπρου όταν διαμένει στην Κύπρο για περισσότερες από 185 ημέρες το χρόνο.

Σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς πολίτες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι στην Κύπρο και που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο, οφείλουν να ακολουθήσουν ειδικές διαδικασίες και συγκεκριμένους κανονισμούς.

Οι αλλοδαποί οι οποίοι ζουν ή εργάζονται στην Κύπρο για μεγάλη χρονική περίοδο μπορούν να πάρουν άδεια για αγορά κατοικίας στην Κύπρο.

Μετά την λήψη της άδειας και αφού το ακίνητο εγγραφεί στο όνομα του αγοραστή, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί για τον αλλοδαπό που είναι ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο και μπορεί να πωλήσει ή να διαθέσει το ακίνητο όπως επιθυμεί.

Ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας μπορεί να πωλήσει το ακίνητο και να αγοράσει κάποιο όπως κάθε άλλος αγοραστής.

Eπίσης, οι νόμιμοι κληρονόμοι του ιδιοκτήτη δεν χρειάζονται να αποκτήσουν άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη μεταβίβαση της περιουσίας τους στο όνομά τους.

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, οι αλλοδαποί πρέπει να λαμβάνουν άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την απόκτηση ακινήτου.  Πρόσφατα, αυτές οι αρμοδιότητες έχουν μεταβιβαστεί στις κατάλληλες αρχές της κάθε επαρχίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ως αλλοδαπός θεωρείται ένα άτομο ο οποίος δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου, περιλαμβανομένης μιας εταιρείας που ελέγχεται από αλλοδαπούς. Ο όρος δεν περιλαμβάνει μη Κύπριους συζύγους πολιτών της Δημοκρατίας, αλλά και Ευρωπαίους πολίτες.

Η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας περιλαμβάνει:

-Μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας,

-Μακροχρόνια ενοικίαση πέραν των 33 ετών,

-Απόκτηση μετοχών σε εταιρεία που κατέχει ακίνητο, εάν μία τέτοια απόκτηση έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο της εταιρείας από αλλοδαπούς,

-Δημιουργία εμπιστεύματος που συνδέεται με την ιδιοκτησία ακινήτου, προς όφελος αλλοδαπού.

Παρόλο που οι διαδικασίες για την απόκτηση της άδειας μπορεί να χρειαστούν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν, οι αγοραστές μπορούν να κατέχουν τα ακίνητα μέχρι τότε.

Περαιτέρω, οποιοδήποτε συμβόλαιο για την αγορά ή ενοικίαση ακινήτου είναι έγκυρο έστω κι αν η αρμόδια αρχή απορρίψει την αίτηση του αλλοδαπού για άδεια. Ως εκ τούτου, όταν γίνεται αγορά ακινήτου είναι σωστό όπως το συμβόλαιο να περιλαμβάνει πρόνοιες τέτοιου γεγονότος για να εξασφαλίζει την επιστροφή χρημάτων που έχουν καταβληθεί ή άλλη θεραπεία.

Η αίτηση στην αρμόδια αρχή απαιτεί πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα και την οικονομική κατάσταση του αιτητή και λεπτομέρειες του ακινήτου και του παρόντος ιδιοκτήτη.

Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται με μια σειρά νομικών εγγράφων.

Ως γενικός κανόνας, άδεια χορηγείται στους καλόπιστους αιτητές νοουμένου ότι έχουν:

-Καθαρό ποινικό μητρώο στην χώρα τους ή στην Κύπρο.

-Τα οικονομικά μέσα να συντηρηθούν στην Κύπρο (ένα εισόδημα των €20,520 ετησίως μεταξύ ενός ζευγαριού θεωρείται ικανοποιητικό).

Τέλη και χρεώσεις:


Για την εγγραφή ακινήτου στο όνομα ενός αγοραστή πρέπει να καταβληθούν τα ακόλουθα τέλη μεταβίβασης, τα οποία υπολογίζονται με βάση την αξία του ακινήτου:


 

 

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1. Μέχρι Ευρώ 85.000

3%

2. Από Ευρώ 85.000 μέχρι Ευρώ 170.000

5%

3. Πέραν των Ευρώ 170.000

8%