Το τμήμα διαχείρισης εταιρειών και παροχής γραμματειακών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Παροχή εταιρικού ή προσωπικού διευθυντή(ών) στην Κύπρο ή και σε άλλες δικαιοδοσίες,
- Παροχή γραμματέα,
- Παροχή  εταιρικού ή προσωπικού ονομαστικού μετόχου μέσω συμφωνίας εμπιστεύματος,
- Παροχή  εγγεγραμμένου γραφείου και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Παροχή διευθυντή(ών):

Μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο (ή και τα δύο) ως διευθυντή. Όσον αφορά τον αριθμό των Κύπριων διευθυντών που πρέπει να παρέχουμε στην Εταιρεία, αυτό εξαρτάται κατά πόσον ο πελάτης επιθυμεί να είναι μέρος της δομής ή όχι. Και αυτό διότι η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι Κύπριοι για να θεωρείται η εταιρεία Κυπριακή.

Παροχή γραμματέα:

Μπορούμε επίσης να παρέχουμε στους πελάτες μας είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο ως γραμματέα. Ο γραμματέας της εκάστοτε εταιρείας είναι πάντοτε ένα πεπειραμένο μέλος της δικηγορικής εταιρείας μας είτε ή εταιρεία μας που παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να ετοιμάσουμε το Βιβλίο Πρακτικών της εταιρείας και να το αναθεωρούμε όποτε χρειάζεται.

Παροχή ονομαστικού μετόχου(ων):

Ακόμη μια υπηρεσία που παρέχεται στους πελάτες μας είναι να ενεργούμε ως ονομαστικός μέτοχος εκ μέρους του τελικού δικαιούχου μιας εταιρείας κρατώντας τις μετοχές εκ μέρους του με βάση συμφωνία εμπιστεύματος. Ο ονομαστικός μέτοχος μπορεί να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ως ονομαστικοί μέτοχοι διοικούμε την εταιρεία με την έγκριση και τη συγκατάθεση του τελικού δικαιούχου. 

Κρατώντας τις μετοχές με βάση τη συμφωνία εμπιστεύματος για λογαριασμό του τελικού δικαιούχου εγγυώμαστε, ταυτόχρονα, το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο εμπιστευτικότητας. Χεριζόμαστε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον τελικό δικαιούχο σαν αυστηρώς εμπιστευτικές.

Ο διορισμός ονομαστικού μετόχου  με βάση τη συμφωνία εμπιστεύματος αποκλείει την αποκάλυψη πληροφοριών για τον τελικό δικαιούχο σε οποιοδήποτε κυβερνητικό οργανισμό συμπεριλαμβανομένου και του Εφόρου Εταιρειών.  

Παρόλα αυτά, το όνομα του τελικού δικαιούχου είναι απαραίτητο να αποκαλυφθεί όταν πρόκεται για άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού με οποιαδήποτε Κυπριακή τράπεζα. Εν τούτοις, οι πληροφορίες αυτές δε θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό.

Παροχή εγγεγραμένου γραφείου:

Είμαστε επίσης σε θέση να διαθέσουμε στους πελάτες μας εγγεγραμμένο γραφείο για τη διανομή αλληλογραφίας και άλλων εγγράφων. Η οποιαδήποτε αλληλογραφία  είτε αποστέλνεται στον τελικό δικαιούχο ή  φυλάσσεται στο φάκελο της εταιρείας για προσωπική συλλογή. 

Παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών:

Είναι επίσης δυνατό για εμάς  να εγκαταστήσουμε γραμμή τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου έτσι ώστε να λαμβάνει η εταιρεία κλήσεις και φαξ. Η εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής προσδίδει και μια ισχυρότερη παρουσία της εταιρείας στην Κύπρο. Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις καθώς και τα φαξ λαμβάνονται από το έμπειρο προσωπικό μας και, με τη σειρά μας, ειδοποιούμε τον πελάτη για οποιαδήποτε ληφθείσα κλήση ή φαξ.

Όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες τις χειρίζεται το εταιρικό και γραμματειακό προσωπικό μας. Μια περιγραφή των εταιρκών και γραμματειακών υπηρεσιών που παρέχουμε ακολουθεί για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών μας.

Διοίκηση και Γραμματειακές Υπηρεσίες:

Η ομάδα μας υποστήριζεται από έναν αριθμό συμβούλων, οι οποίοι ειδικεύονται σε διάφορους τομείς.

Η ομάδα μας κινείται γύρω από δύο στόχους:

  • Καταρχάς, διασφαλίζει ότι τα αρχεία των εταιρειών συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω σε αυτό το στόχο, η ομάδα μας βεβαιώνεται ότι τα πρακτικά της εταιρείας ενημερώνονται τακτικά καθώς και ότι όλα τα νόμιμα έγγραφα είναι πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και καταχωρημένα μέσα στα χρονικά πλαίσια που επιτρέπει ο νόμος. Όσον αφορά τα νόμιμα έγγραφα, η έγκαιρη και έγκυρη καταχώρηση στην αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία εξαρτάται σημαντικά και από τη συνεργασία του πελάτη.
  • Δεύτερον, φροντίζει ότι οι εσωτερικοί στόχοι των πελατών μας εκπληρώνονται. Οι πελάτες πολλές φορές λειτουργούν βάσει αυστηρού προγράμματος και χρονοδιαγράμματος και, μερικές φορές, είναι δυνατόν να έχουν υψηλές απαιτήσεις. Είμαστε εδώ για να βεβαιωθούμε ότι οι υψηλές αυτές απαιτήσεις εκπληρώνονται. Η εκάστοτε προθεσμία του πελάτη μας είναι και προθεσμία δική μας.
     Οι διοικητικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:
    • Προετοιμασία συνελεύσεων διευθυντών και μετόχων,
    • Προετοιμασία πιστοποίησης εγγράφων από πιστοποιών υπάλληλο (notarise) και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (apostille) μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (μία με δύο μέρες το περισσότερο),
    • Τήρηση νομοθετικών εγγράφων και μητρώων της εταιρείας,
    • Προετοιμασία και καταχώρηση στον Έφορο Εταιρειών οποιωνδήποτε αναγκαίων εντύπων και διευθέτηση αιτήσεων για χορήγηση ποικίλλων πιστοποιητικών,
    • Έρευνα για πλήρη έλεγχο εταιρειών στον Έφορο εταιρειών,
    • Άνοιγμα και λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών καθώς και δράση ως εξουσιοδοτημένοι υπογραφείς του λογαριασμού.

   Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών και Διορισμός Υπογράφοντος του Τραπεζικού  Λογαριασμού:

   Μία εταιρεία μπορεί να διατηρεί έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα με μία ή περισσότερες τράπεζες της Κύπρου.

   Οι τράπεζες της Κύπρου μπορούν να προσφέρουν internet banking και αποστολή εντολών για τραπεζικές εργασίες μέσω τηλεομοιότυπου.

   Οι χρεωστικές κάρτες μπορούν να εκδοθούν δεδομένου ότι  ένα σταθερό ποσό διασφαλίζεται στον λογαριασμό.