Μια Κυπριακή Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων (ΕΔΔ) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές μεθόδους φορολογικής οργάνωσης. Η Κυπριακή νομοθεσία περιλαμβάνει το δικαίωμα φορολόγησης με ευνοϊκούς όρους για εταιρείες που ανήκουν σε μη-κάτοικους Κύπρου.

Μια ΕΔΔ μπορεί να είναι είτε κάτοικος Κύπρου (νοουμένου ότι η διαχείριση και ο έλεγχος  της είναι στην Κύπρο) είτε μη-κάτοικος (νοουμένου ότι η διαχείριση και ο  έλεγχος της είναι εκτός Κύπρου).

Το στοιχείο κλειδί στην εγγραφή μιας ΕΔΔ από μη-κάτοικο είναι η παρουσία συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ της χώρας εγγραφής και των χωρών όπου η ΕΔΔ ή οι  θυγατρικές της θα δραστηριοποιούνται.


Η Κύπρος έχει επιτυχώς συνάψει 43 συμβάσεις διπλής φορολογίας.

Η παρουσία αυτών των συμβάσεων, σε συνδυασμό με την χαμηλή φορολογία που  πληρώνουν οι Κυπριακές Εταιρείες προσφέρει πολλές δυνατότητες για αποτελεσματική διεθνή φορολογική οργάνωση. Ο κύριος σκοπός των συμβάσεων διπλής φορολογίας είναι η  αποφυγή της διπλής φορολόγησης εισοδήματος που δημιουργείται στις συμβαλλόμενες χώρες. Οι συμβάσεις επίσης παρέχουν μειωμένη φορολογία παρακράτησης σε μερίσματα, τόκους και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η αποτελεσματική διεθνής φορολογική οργάνωση είναι τώρα πιο σημαντική από ποτέ, λόγω της κινητικότητας των περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαίων και επιχειρήσεων καθώς επίσης  και των διάφορων φορολογικών κριτηρίων σε διάφορες δικαιοδοσίες.